خاک تو سرم میگه برو با منشی دکتر فلرت کن بهت زود نوبت بده =)))
=)))) ‎- نیالا