یه استاد داشتیم دانشگاه اپن بوک و اپن جزه و با ماشین حساب و خلاصه هرچی دلت میخواست امتحان می گرفت آخرم همه می افتادن،من از امتحانش ۱۸/۵ گرفتم :دی سال دوم بود