توی فیلم ه شوهره از زندان رژیم شاهنشاهی به یه طریقی فرار کرده حالا همدیگه رو توی پارک یهویی دیدن همینجوری واستادن زل زدن توی چش همدیگه :/ اونوخ تازه روز جهانی بغل هم هس