چرا نمی فهمن اینکه من با بعضی ها شوخی میکنم دلیل نمیشه بقیه هم همین کار رو کنن؟ بعد میزنم طرف ضایع میشه میگن چرا همچین می کنی :/