ربط گلودرد و حالت تهوع رو هم نفهمیدم
چطور نفهمیدی؟ خیلی مرتبطن ‎· alifkr
@alifkr خب بوگو چه ربطی دارن؟ ‎· آیــــه!
انگشتت رو بزن به حلقت ... گلودرد هم تحریک میکنه حنجره رو ‎· alifkr