ربط گلودرد و حالت تهوع رو هم نفهمیدم
چطور نفهمیدی؟ خیلی مرتبطن ‎- alifkr
@alifkr خب بوگو چه ربطی دارن؟ ‎- آیــــه!
انگشتت رو بزن به حلقت ... گلودرد هم تحریک میکنه حنجره رو ‎- alifkr