پاشم برم خونه ببینم این شف طیبه تون چه گلی به سرمون میزنه :/ ایش