یه جوری خلوت و تاریکه این کوچه ها آدم میترسه
وای من وحشت دارم از شب ‎- خانوم میم