گذاشتم با صدای بلند نامجو بخونه
پیش درآمد علی عظیمی هم خوبه ‎- آیــــه!