راستی وقتی گلودرد دارید آدامس نعنا و اکالیپتوس نخورید، پدرگلوتون درمیاد، خواستم در جریان باشید