صبحونه که نخوردم، ناهار هم نخوردم عصری چندتا بیسکوییت خوردم با یه ترابیکا و الان واقعا جون ندارم، گشنمه