حسرتهای زندگی خیلی زیادن، باید کاری کرد آرزوها بیشتر و قشنگتر باشن