خدمتتون عارضم که .... دارم خفه میشم، بعله
چرا؟ چی شدی؟ ‎- ملیحه سادات
چی شدی؟ ‎- کلاغ کوچیکه
@ghamehejraan @ariandes نفس تنگه که دارم با این گلودرده همراه شده به این نتیجه رسیده ‎- آیــــه!
ویکس داری؟ قطره بینی... ‎- کلاغ کوچیکه
@ariandes: اسپری دارم هم برای ریه هم برای بینی، با اونا وضعم اینه ‎- آیــــه!
بخور استفاده کن...آب نمک قرقره کن ‎- کلاغ کوچیکه
@ariandes: تصوری از آلرژی نداری :)) ‎- آیــــه!
نه والا :\ ‎- کلاغ کوچیکه