یعنی آدم دردش رو به کی بگه؟ داداشم منو اپرو نکر :|
لابد حرفای بد بد میزن نمیخواد چش و گوشت وا شه ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
خب لابد میخواد مسایلی رو بگه که نمیخواد تو بدونی / جدی ‎· sousan