یه وابستگی روحی به موسیقی دارم، انگار دور ذهنم رو حفاظ می کشه و ازش مراقبت میکنه