از کی انقدر بی اعصاب شدید نمیشه باهاتون حرف زد؟ چرا حمله میکنید به آدم خب؟ ای بابا، گل گاوزبون بخورید :دی
:)) ملت رو باید تو اجتماع ببینی ... اعصابی باقی نمونده ‎- Mamad
@saeedgreen: #تو_رو_میگه ‎- arashferferi
@saeedgreen: #حدث_میزنم ‎- arashferferi
#چرا_کامنت_پاک_میکنی؟ :دی ‎- arashferferi
گل گاو زبون که دیگه جواب نمیده:)) ‎- farzaaneh
گل گاو زبون جواب نمیده ‎- جولیا پندلتون