از کی انقدر بی اعصاب شدید نمیشه باهاتون حرف زد؟ چرا حمله میکنید به آدم خب؟ ای بابا، گل گاوزبون بخورید :دی
:)) ملت رو باید تو اجتماع ببینی ... اعصابی باقی نمونده ‎· Mamad
@saeedgreen: #تو_رو_میگه ‎· arashferferi
@saeedgreen: #حدث_میزنم ‎· arashferferi
#چرا_کامنت_پاک_میکنی؟ :دی ‎· arashferferi
گل گاو زبون که دیگه جواب نمیده:)) ‎· farzaaneh
گل گاو زبون جواب نمیده ‎· جولیا پندلتون