همه رفتن که باز، فقط من موندم اینجا :))
تو هم پاشو برو... ‎· کلاغ کوچیکه