یه سریا هستن اینجا، اول صب به اول صب میرم توی صفحه شون و فیدهاشون رو میخونم، اسم همه شون با a شروع میشه :))
بازهم #منو_نمیگه :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?