شرایط الان به گونه ای ه که نصب نشد نرم افزار ه / توی هر دفتری باید یه نفر باشه مسئول امور نرم افزار رو نصب کن و حومه