کنار محل کار آدم هم باید یه فلافلی سلف سرویس باشه، این چه شرایط کاری ه که ما داریم آخه ؟ :/
آی گل گفتی ‎· تدوین گر