الان که فکرش رو می کنم اگه اون خونه ه حیاط داشته باشه حتما قبول می کنم شرطش رو :دی