انقدر خسته ام، گوشم هم درد می کنه، باید تا 7 اینجا باشم که طرح تموم بشه