یعنی این ماه من هرکاری خواستم انجام بدم نشد، خیلی انرژی مونده واسه ام واقعا ...