به کسی پیله نکنید، حتی واسه مهربونی و کمک کردن هم به کسی پیله نکنید، حس و حال آدمها از بیرون قابل پیش بینی نیست
چشم ‎· Hamid6