من هروقت از کسی کمک خواستم و مشورت گرفتم و اینها پشیمون شدم مث سگ ، این بار هم