غریب بودن حس خاصی ه، یه وقتی اسما توی مملکت غریبی هستی ولی خیلی راحتی ولی یه وقتایی هم کنار فامیل و دوست و آشنا وسط مملکت خودتی و حس غربت داری / اصلا قاعده بردار نیس