آدم باید یاد بگیره واسه تولد خودش ذوق داشته باشه اصن، چه معنی میده خودت رو بزنی به اون راهی که یادت نیس و واسه ات مهم نیس و اینا؟