جمعه صب جایی باز هست بریم کادو بخریم؟
پارکینگ پروانه ها ‎· میسی
@alefebamdad: :))) خوب بود ‎· آیــــه!