جمعه صب جایی باز هست بریم کادو بخریم؟
پارکینگ پروانه ها ‎- میسی
@alefebamdad: :))) خوب بود ‎- آیــــه!