یعنی از دیروز ظهر یه شکی توی دلم بود که امروز ظهر تبدیل شد به یه غم ...