هی منتظرم حالش بیاد برم نون بخرم ناهار و صبحانه ترکیبی بخورم، هنوز حالش نیس :(