خیلی دلم میخواد از این آدمها باشم که خودشون واسه خودشون کافی هستن و خوش هستن و کیف می کنن / اما نیستم
کیف نمی کنن...لذت بالاتر با دیگران بودن رو درک نکردن ‎· amineh
ما نه با خودمون کیف میکنیم نه دیگران:)) ‎· farzaaneh