به نظر من حرف سیروان خسروی، گیر دادن به سالارعقیلی نبود ایرادش به سیستم ارشاد بود که چرا بعضیا باید ممنوع الکار بشن ولی بعضیا نه، تکلیف رو مشخص کنید.