یعنی یه جورهایی قضاوت میکنید از روی عکس و قیافه آدم می مونه چی بگه، ترجیح میده سکوت کنه