ای وای
چى شد؟ ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: یه خبر بد شنیدم ‎· آیــــه!
@aye: همون مادره؟ ‎· اویس