این طور که پیداست وقت ندارم واسه خودم تولد بگیرم
هق هق ‎- آیــــه!
کیکش با من.مثلا بلدم کیک بپزم :دی ‎- Hamed+