علیرضا اهواز ه من الان تنهایی باید برم خونه ماشین هم ندارم تازه لپتاپ رو هم باید ببرم گمونم ۸ کیلو ه لپ تا پ ه:/ بسکه سنگین ه