Avatar for aye

خونه ترکیده بود و در استرس این بودم که یهویی یکی نگه میخوام بیام خونه تون که اتفاقا یکی زنگ زد و گفت یک ساعت دیگه اونجام / پادم به جمع و جور کردن و تمیز کردن و اینها در حالی که سرم داره منفجر میشه و هنوز هم نیومدن :|

Comment

خسته نباشی.. مهمون سر زده خیلی بده

 ‎· farahnaaz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10