Avatar for aye
خونه ترکیده بود و در استرس این بودم که یهویی یکی نگه میخوام بیام خونه تون که اتفاقا یکی زنگ زد و گفت یک ساعت دیگه اونجام / پادم به جمع و جور کردن و تمیز کردن و اینها در حالی که سرم داره منفجر میشه و هنوز هم نیومدن :|
Comment
خسته نباشی.. مهمون سر زده خیلی بده ‎· farahnaaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10