خونه ترکیده بود و در استرس این بودم که یهویی یکی نگه میخوام بیام خونه تون که اتفاقا یکی زنگ زد و گفت یک ساعت دیگه اونجام / پادم به جمع و جور کردن و تمیز کردن و اینها در حالی که سرم داره منفجر میشه و هنوز هم نیومدن :|
خسته نباشی.. مهمون سر زده خیلی بده ‎· farahnaaz