من آدم تسلیت گویی نیستم/ من اینجور وقتها قفل میشم، هیچ حرفی نمی تونم بزنم، هیچ کاری نمی تونم کنم، فقط و فقط دور میشم از موضو و این خیلی بد ه