گمونم کم کم محو میشم با این وضع هیچی نخوردن / کاش یکی حواسش به من بود