چرا علیرضا از اسم «آرش» خوشش نمیاد آخه؟ خیلی به نظر من اسم قشنگی ه البته اولویت نیست واسه ام ولی خب خیلی خوب ه :دی
بله صدا کرده بودین ؟ :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™