ولی واسه کارهام باید زمان بندی کنم اگه نرسید داخل زمانش تمام بشه رهاش کنم، بعد چون عذاب وجدان میگیرم یادم میمونه که درست و به موقع انجام بدم، ها؟
هیچ تضمینی نیست:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
کارهای زیادی رو تو یه روز انجام نده. نتیجه ی بهتری میگیری ‎- خانوم میم
@saeedgreen: حالا ببینااا ‎- آیــــه!
@saye: وا! مگه میشه؟ ‎- آیــــه!