به دوستام میگم یکیتون من رو دعوت کنه خونه اش به صرف خواب و استراحت، رفقای نابی دارم که جواب دادن خب خونه تون بخواب :| از اون روز توی فکرشم اصن انقدر که محبت فوران شد سمتم :))))
گفتن شاید خسته ای به ذهن خودت نرسیده ‎· خانوم میم
من هنوز سر جوابم هستم ‎· mollatabar