من هنوز دفترم منتظر یه خبر که نمیدونم چرا نمیرسه؟ :(
خسته س، تو راه خوابش برده:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?