از دانشگاه متنفرم، با تمام ذره ذره وجودم متنفرم، انقدر که من توی دانشگاه بهم توهین شده توی هیچکدوم از عرصه های زندگیم نشده