گلوم درد میکنه :(( مزخرفترین درده
گلوم منم درد میکنم از بس جیغ و داد کردیم تو مهمونی ‎- حوسین