از این کندتر هم مگه میشه؟ این چ وضع اینترنته آخه خابم گرفت