تمام فیلترشکنام غیرفعال شده رسمن
وی پی ان بگیر ‎- alifkr