اینجا خیلی شبیه هشت سال پیش هست تا فرفری که پارسال پاک کردم