دست‌های تو کشف آتش بود، دست من عصر سرد یخبندان! ​گونه‌هایت دو ماهی قرمز! چشم‌هایت دو راه بی‌پایان!