شنیدم ادیسه جان اومده گفتم بیام خوشامد بگم :))
کوچه شد دیگه :ی ‎- alifkr