کسی هس؟؟
اینارو :))) ‎- Azade
چایی نخوری سه لیوان نصف شب :(( ‎- alifkr
چای از کجا اومد؟؟ :)) ‎- Azade
از تو قوری دیگه :)) ‎- alifkr