کسی هس؟؟
اینارو :))) ‎· Azade
چایی نخوری سه لیوان نصف شب :(( ‎· alifkr
چای از کجا اومد؟؟ :)) ‎· Azade
از تو قوری دیگه :)) ‎· alifkr